TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2014
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014
 
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU
Trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10, TP-HCM
Thời gian: 8h30 ngày 16  tháng 5 năm 2014
Địa điểm:  Hội trường Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, TP-HCM.
Thành phần tham dự: HĐQT
1- Ông: Trần  Xuân Chương                        -Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2- Ông: Nguyễn Văn Cao                            -UV.HĐQT
3- Ông: Nguyễn Mai Hoàng                        -UV.HĐQT
4- Ông: Dương Hải Hà                                -UV.HĐQT
5- Ông: NguyễnQuốc Việt                           -UV.HĐQT
Ban Kiểm Soát:
Ông: Nguyễn Duy Tuấn                              -Trưởng Ban Kiểm Soát.
Ông: Vũ Văn Tuân                                       -UV.BKS
Ông: Trần Đình Phong                                 -UV.BKS
Cổ Đông: Số cổ đông tham dự:  68/109 cổ đông tham dự;
sở hữu: 4.561.302/ 5.300.620c ổ phần.
            Cổ đông sở hữu Tỷ lệ : 86 % cổ phần tham dự.
   Khách mời, đại biểu tham dự:
            Ông :  Huỳnh Trung Trực ; Phó Tổng Giám Đốc    -Tập đoàn CNCS VN.
            A- Nội Dung chính cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:
- Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết  tình hình SXKD năm 2013. Báo cáo tài chính (Đã đươc kiểm toán), báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quĩ & chi trả cổ tức, báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT & BKS.
-Thông qua kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2014
-Báo cáo của Ban Kiểm Soát
       -Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quĩ chia cổ tức năm 2014.
-Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
-Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
-Trình Đại hội ủy quyền HĐQT lập thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
1.KIỂM TRA XÁC NHẬN TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ.
            Ông ; Nguyễn Khánh Hoàng, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự:
            Tổng số cổ đông đến thời điểm 08h 30 ngày 16/ 5/ 2014:  68/ 109 cổ đông, tương ứng 4.561.302 cổ phần/ 5.300.620 cổ phần, tỷ lệ tham dự: 86% số cổ phần
-Căn cứ điều 102, 103, 104 Luật doanh nghiệp 2005 v điều 18 điều lệ của công  ty, thì cuộc họp Đại hội cổ đông thương niên năm 2014 của công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su , hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội và nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.
 
2- GIỜI THIỆU VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI:
Đại hội nhất trí đề cử và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký, ban kiểm phiếu.
Chủ tọa đoàn:
            1. Ông: Trần Xuân Chương                      -Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn.
            2. Ông: Nguyễn Văn Cao                          -UV.HĐQT
            3. Ông: Nguyễn Quốc Việt                        -UV.HĐQT
            Thư ký Đại hội:
Ông: Nguyễn Hoàng Công
Ban kiểm phiếu:
1. Ông: Nguyễn Khánh Hoàng                  Trưởng ban.
2. Ông:  Nguyễn Hoàng Khâm                   Thành viên.
3. Ông:  Nguyễn Văn Khương                    Thành viên.
 
3- NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014:
 
Ông: Trần Xuân Chương; -Chủ tịch HĐQTKiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2014.
Ông: Nguyễn Khánh Hoàng; trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Duy Tuấn báo cáo Đại hội hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
Ông; Nguyễn Quốc Việt – UV-HĐQT;  Trình bày Đại hội các tờ trình ;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014
-Tờ trình phương án chi trả thù lao  HĐQT & BKS năm 2014.
-Tờ trình xin ý kiến cổ đông niêm yết cổ phiếu công ty mã chứng khoán RCC trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
-Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 
B-    NỘI DUNG ĐẠI HỘI  THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:
 
1.         THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:
Đại hội cổ đông được nghe các báo cáo trình bày của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.
 Đại hội đã thảo luận:
- Ý kiến của đại diện Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tỷ trọng cổ phần 25,5%):
Ông, Huỳnh Trung Trực: -Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su VN; Năm 2013 Công ty đã có nỗ lực lớn hoạt động SXKD, chỉ tiêu doanh thu hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt, cần có cơ chế quản lý nhằm đạt hiệu quả hơn. Chỉ tiêu cổ tức đại hội đề ra năm 2013, 7,5% là một nỗ lực lớn của công ty cần được ghi nhận.
- Định hướng năm 2014 cần xây dựng tái cơ cấu hoạt động, tập trung ngành nghề chính là xây lắp, tư vần thiết kế, bất động sản, ngoài ra nên thoái vốn các dự án đầu tư trái ngành nghề, không hiệu quả.
- Mở rộng hoạt động đầu tư thị trường Campuchia, Tập đoàn ủng hộ, cần chuẩn bị điều kiện cơ sở pháp lý để tham gia thị trường nước bạn.
Đối với tòa nhà căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, QI, HCM, cần xác định ranh giới hạn của hợp đồng xây lắp, đảm bảo đúng tiến độ thi công, kiểm soát chi phí đầu tư, lương trước các phát sinh công trình hạn chế tăng giá thành căn hộ.
 
-Ý kiến cổ đông: Trần Đình Phong, nên thu hẹp danh mục đầu tư, đề nghị Tập đoàn CN Cao su VN hỗ trợ công ty trong dự án 381 Bến Chương Dương, QI, HCM.
Hoan nghênh đồng ý về tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.
 
-Ý kiến của cổ đông:    Võ Thuận, cân nhắc khi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung, cần chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn của cổ đông, kế hoạch đầu tư chưa tập trung, cần phân tích tính hiệu quả khi đầu tư các dự án.
 
 
2. Phần thuyết trình của Chủ tọa đoàn:
Chủ tịch Hội Đồng quản trị, chủ trì đại hội đã giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội.
-         Phát biểu tiếp thu các ý kiến của cổ đông, Chủ tọa đoàn thuyết trình
Chủ tọa đoàn, ông: Trần Xuân Chương; tiếp thu lời phát biểu của đại diện Tập đoàn CN Cao su VN, sẽ tái cơ cấu hoạt động công ty đồng thời rà soát các dự án triễn khai thoái vốn với các dự án trái ngành nghề, kém hiệu quả nhằm thoái vốn khi điều kiện cho phép.
Đối với dự án 381 Bến Chương Dương, QI, HCM, sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý dự án, Tập Đoàn, đối tác, tập trung hoàn thành phần xây dựng cơ bản phấn đấu đưa vào khai thác kinh doanh trong quí 2/2015.
Việc niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung là điều tất yếu vì quyền lợi của cổ đông cũng như các qui định của luật chứng khoán, cơ quan quản lý.
Thuyết trình của ông Nguyễn Văn Cao, đoàn chủ tịch về các dự án đầu tư hiện tại của công ty, đề nghị nên giữ hoặc chuyển đổi hình thưc đầu tư của dự án Cao su Chư prông – Stungtreng vì giá trị đầu tư thấp và giữ mối quan hệ các đơn vi thành viên tập đoàn.
Sớm đưa vào kinh doanh khai thác dự án 381 Bến Chương Dương, QI, HCM, do nguồn vốn đầu tư khá lớn nhằm xoay vòng vốn lưu động, cần công khai những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án làng biệt thự quận 9, đến nay vẫn chưa triễn khai thực hiện.
 
Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã đệ trình tại Đại hội:
 
I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH :
 
1-      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013:
 
Thống nhất phê duyệt kết qu SXKD năm 2013;
                                                                                 Đ/v tính: triệu Đồng 
CHỈ TIÊU
THỰC HIỆN
(Đ/v tính; tỷ đồng)
% THỰC HIỆN/
KẾ HOẠCH
Doanh thu
222.712
126,5%
Lợi nhuận sau thuế
3.122
50%
Tổng quĩ lương
33.814
175%
Lương BQ/ người/ tháng
4
102,6%
 
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
 
2-  KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014
Đại hội phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:                                                                          
1.1    Kế hoạch SXKD                                                   
                                                           Đ/v tính: triệu Đồng                             
CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ TÍNH
KẾ HOẠCH
2014
Doanh thu kế hoạch năm 2014
Triệu đồng
161.150
Lợi nhuận trước thuế
//
4.105
Lợi nhuận sau thuế KH
//
3.279
 Tổng quĩ lương KH
//
24.617
Lao động bình quân thực hiện
Người
513
Lương bình quân KH/ người
Triệu đồng
4.0
Thu nhập bình quân KH / người
Triệu đồng
4.3
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ
%
7.5%
           
            2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014, tập trung trọng điểm các dự án đầu tư sau;
-       Đầu tư hoàn thiện Dự án chung cư cao cấp 381 Bến Chương Dương  theo đúng tiến độ hoàn thành quí 1/2015, trong năm 2014 Công ty dự tính đưa căn hộ được chia với giá thành xây lắp vào kinh doanh trong quí 2/2014.
-Dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu; Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu –Địa ốc cao su hiện vẫn còn vướng mắc ở khâu mặt bằng xây dựng nhà máy, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, và quyết định giao đất của tỉnh Bình Phước, tuy nhiên đến nay Tập Đoàn CN Cao su VN vẫn chưa bàn giao mặt bằng xây dựng do chưa thanh lý vườn cây cao su, Công ty có vốn điều lệ: 15.300 triệu đồng.
- Trong năm 2014 Công ty sẽ thành lập công ty con có trụ sở tai Vương quốc Campuchia để tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án do Tập Đoàn đầu tư tại Campuchia. Vốn điều lệ: 680 triệu đồng.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
 
II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT;
 
 Đại hội đã được Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty và đã thống nhất phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
 
III. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI
 
1- TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUĨ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2013:
Đại hội đã phê duyệt phân chia lợi nhuận, trích lập các quĩ, chi trả cổ tức năm 2013 theo nội dung tờ trình;
                                                                                    ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GIÁ TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang
3.734.551.773
2
Lợi nhuận trước thuế năm 2013
4.034.702.764
3
Thuế TNDN
911.882.378
4
Thù lao HĐQT & BKS theo nghị quyết 2013
 (lợi nhuận sau thuế * 3%)
70.000.000
5
Trích quĩ dự phòng tài chính 5%
175.156.364
6
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 15%
595.469.091
7
Cổ tức năm 2013 (7,5% / Vốn điều lệ )
3.975.046.500
8
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
2.111.700.204
-         Số tiền tạm ứng cổ tức năm 2012 đã chi vượt 5,5% được chuyển vào tạm ứng cổ tức 2013, còn 2% sẽ chi trả sau khi Đại hội phê duyệt thông qua .
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
 
2- TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUĨ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2014
                                                                                  ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GÍA TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 chuyển sang
2.111.700.204
2
Lợi nhuận sau thuế năm 2014
3.279.000.000
3
Trích quĩ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
164.000.000
4
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế
562.000.000
5
Cổ tức năm 2014 (7,5% / Vốn điều lệ)
3.975.000.000
6
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
689.700.204
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
3-Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- Phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014 như sau:          
Chủ tịch HĐQT:        2.000.000đ/ tháng
            UV-HĐQT:               1.500.000đ/ tháng
            Trưởng BKS:          1.500.000đ/ tháng
            Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/ tháng
-Mức thù lao HĐQT, BKS được hưởng và thưởng phụ thuộc vào kết quả SXKD của công ty nhưng không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.
- Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
4- Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán:
HĐQT trình Đại hội ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán, có năng lực, trung thực theo danh sách được ủy ban chứng khoán cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, công ty đại chúng, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
5. Tờ trình xin ý kiến cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty mã chứng khoán RCC trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
C-Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông.
Đại hội thông qua toàn văn bản dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông sẽ chỉnh sửa và công bố thông tin đến các cổ đông.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp đại hội cổ đông kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày Đại hội sẽ ban hành nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 giao HĐQT công ty đề ra giải pháp tổ chức thực hiện .
 
     THƯ KÝ                                                         CHỦ TỌA ĐOÀN                  
                                                         
      (Đã ký)                                                                  (Đã ký)
 
           Nguyễn Hoàng Công                                        TRẦN XUÂN CHƯƠNG