CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10,  TP-HCM. ĐT: (08) 38559610            
 
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG
V/v: Chi trả  cổ tức bằng tiền mặt  năm 2013 (Đợt cuối)
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, số 04 / NQ-ĐHCĐ ngày 16 / 5/ 2014.
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, thông báo đến Quí cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách Chi trả  cổ tức năm 2013 (Đợt cuối)  bằng tiền mặt, như sau:
 
- Đối tượng nhận cổ tức:    Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                            10.000 đ/cổ phần
- Hình thức trả cổ tức:         Bằng tiền mặt (Viêt Nam Đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:                        2% / trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận:  200 đ).
(Tỷ lệ chi trả cổ tức 2013: 7,5%,đã tạm ứng trong năm 2012 là : 5,5%, phần cổ tức còn chi trả theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 là: 2%)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức:   16h 30 ngày   30 / 5/ 2014
- Thời gian chi trả:                           Từ ngày 15/ 6/ 2014 đến ngày 10/ 7/ 2014.
   (Thời gian chi trả trong ngày từ 8h30 đến 11h30)
* Địa điểm chi trả cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng- Địa ốc Cao su
  Địa chỉ 402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10, TP-HCM.
 
* Thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo  CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phấn, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền. (đối với Tổ chức phải có giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức của Tổ chức).
(Cổ đông có đề nghị chuyển khoản, gừi thông tin Tài khoản về Công ty trước ngày 15/ 6/ 2014)
 
Trân trọng thông báo !
(Thông báo này thay cho giấy mời)                 
                                          TP-HCM, ngày  21 tháng 5   năm 2014                                                                               TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                              
CHỦ TỊCH
                                                  
 
                    (Đã ký)
 
 
                                                            Trần Xuân Chương