THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông,  lấy ý kiến bằng văn bản năm 2014
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCC) trân trọng thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông,  lấy ý kiến bằng văn bản năm 2014 như sau:
1-     Thời gian chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản
16h 00 ngày 20 tháng 8 năm 2014
2-     Hình thức: Đại hội cổ đông bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3-     Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đến thời điểm chốt danh sách.
4- Nội dung lấy ý kiến:
      Căn cứ khoản 1g điều 108, khoản 3 điều 120 Luật Doanh nghiệp .
Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng – Địa ốc cao su:
Trên cơ sở các qui định của Luật, Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị quyết định nhận chuyển nhượng dự án 381 Bến Chương Dương, QI, TP-HCM đồng thời tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5- Các vấn đề cần lưu ý:
Để việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đầy đủ  và hợp lệ, quí Cổ đông vui lòng gởi phiếu lấy ý kiến về văn phòng Công ty (402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM) hoặc gởi qua đường bưu điện. trước 16h0 ngày 05/ 9/ 2014; Điện thoại: 08385559610 Gặp cô Thanh Thủy. Fax: (848)36577526.
(Quí cổ đông xem trước tài liệu, truy cập trên trang web công ty: www.rcc.vn)
Trân trọng!
                        TP-HCM, ngày 13 tháng 8   năm  2014 
                                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
                                                      
                                              
                                                 (Đã ký)
   
                                                                                   Trần Xuân Chương