TỜ TRÌNH
-         V/v:  Lấy ý kiến Cổ đông Nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 381 bến Chương Dương, quận I , TP HCM.
 
 
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su.
-Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 13/ 8/ 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng-Địa ốc cao su.
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa Ốc Cao Su, kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản;
Nội dung: - Nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 381 bến Chương Dương, quận I , TP HCM, của phần góp liên doanh Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
 --   Vay Ngân hàng khoảng 400 tỷ đồng, để thanh toán cho việc chuyển nhượng và thực hiện dự án.
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản  (kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông).
     Kính trình ./.
 
   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 
 
    (Đã ký)
 
       Trần Xuân Chương