PHIẾU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
Cổ đông:
Số cổ phần:
STT
Căn cứ
Nội dung
Ý kiến của cổ đông
Đồng ý
Không đồng ý
Ý kiến khác
1
Tờ trình số: 05/ 2014/TT-HĐQT
-Nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 381 bến Chương Dương, quận I, TP HCM, của phần góp liên doanh Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
- Vay ngân hàng 400 tỷ đồng thực hiện dự án.
 
 
 
Lưu ý:                                                            
  1. Quý cổđông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô lựa chn.
  2. Quý cổđông vui lòng gửi Phiếu sau khi có ý kiến v trước ngày 05/ 09/ 2014 ti địa ch sau:
Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, Tp.HCM
  1. Quý cổđông vui lòng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu Quý cđông là pháp nhân) vào phần chữ ký của cổ đông.
                                                                                          CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG