HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
V/v: kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 
và kế hoạch đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương , quận I, TPHCM
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị: 06/14/ BB-HĐQT ngày 13/ 8/ 2014.
 
Trên cơ sở các kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp,HĐQTthống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 với kết quả:
Tổng Doanh thu : 27.536.445.000đ
            Lợi nhuận sau thuế : 776.455.000đ
 
Điều 2:Thống nhất chủ trương  nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 381 bến Chương Dương, quận I , TP HCM, của phần góp liên doanh Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
           - Vay Ngân hàng khoảng 400 tỷ đồng, để thanh toán cho việc chuyển nhượng và thực hiện dự án.
Điều 3: Thông qua tổ chức  Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2014 của công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc cao su bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Thời gian chốt danh sách cổ đông lấy  kiến bằng văn bản: Ngày 20/ 8/ 2014
 
            Nghị quyết HĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty triễn khai thực hiện.
                                                 
                                                       TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ               
                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                                        
*Nơi nhận:                                                                     (Đã ký)
             -HĐQT, BKS                                                                                 
               -Lưu HC/ Thư ký HĐQT                                                                                                        
                                                                                                TRẦN XUÂN CHƯƠNG