TP.HCM, ngày   12   tháng 9 năm 2014
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
 
Căn cứ:
-      Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-      Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su;
-      Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số    07/ BB-ĐHCĐ.BT ngày 22 / 09/ 2014 .
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1:  Thông qua dự án đầu tư Nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 381 bến Chương Dương, quận I, TP HCM, của phần góp liên doanh Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
-   Vay Ngân hàng khoảng 400 tỷ đồng, để thanh toán cho việc chuyển nhượng và thực hiện dự án.
                Tỷ lệ biểu quyết tán thành:    85,03%
 
Điều 2:   Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
              Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
-    Như Điều 2;
-    Lưu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
              CHỦ TỊCH
 
 
                    (Đã ký)
 
    TRẦN XUÂN CHƯƠNG