TP Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng  9 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU
 
-         Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
-         Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
-         Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số   05 /14/NQ-HĐQT ngày   15 / 7/  2014, của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ  PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.
                                     QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay Bổ nhiệm Ông:  Nguyễn Mai Hoàng, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiêm Kế Toán Trưởng, vào chức danh Phó Tổng Giám Đốc công ty
Điều 2:  Ông Nguyễn Mai Hoàng chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Địa ốc Cao su về  thực hiện các quyền  và nhiệm vụ được giao trong việc quản lý điều hành được phân cấp, Chấp hành tuân thủ các nghĩa vụ và qui định pháp luật .
Điều 3. Ông Nguyễn Mai Hoàng được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo chế độ qui định hiện hành của công ty kể từ ngày quyết định bổ nhiệm  ký.
Điều 4. HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Mai Hoàng, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
*Nơi nhận:                                           TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                 
                                                                CHỦ TỊCH HĐQT
          -Như điều 4.                  
            -Lưu HC/ Thư ký HĐQT                                                         (Đã ký)                     

                                                                      
            
                                                           Trần Xuân Chương