CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
Địa chỉ: 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP.HCM
                 Điện thoại: (08) 3855 9610           Fax: (08) 3857 7526
      Website: www.rcc.vn          Email: diaoccao@yahoo.com
Số: 09/ TB-HĐQT                                                        TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2014
THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán)
                          Kính gửi:    Quý cổ đông CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su
Để chuẩn bị Hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), cụ thể như sau:
1.         Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su
2.         Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3.         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4.         Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 5.360.062 cổ phiếu
5.         Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 53.000.620.000 đồng
6.         Chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD:
-      Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 28/11/2014.
-      Quý cổ đông có nhu cầu giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu vui lòng mang CMND và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (Bộ phận quản lý sổ cổ đông), số 402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM trước 16h00 ngày 28/11/2014. Sau thời điểm này, Công ty sẽ dừng việc giải quyết các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch này cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được lưu ký tại VSD.
-      Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại VSD, đề nghị Quý cổ đông vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin của Quý cổ đông trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như: Tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Trường hợp có bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang CMND và Sổ cổ đông đến làm thủ tục điều chỉnh trước 16h00 ngày 28/11/2014 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
7.         Ngày giao dịch lại: Theo thông báo của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su.
Sau ngày chốt danh sách cổ đông, CTCP Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD theo quy định.
Hội đồng quản trị trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS”để báo cáo”;
- Lưu VT.
 
 
CTCP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
   (Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG