THÔNG BÁO
 
V/v:  Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2015
 
Căn cứ khoản 1g điều 108, khoản 3 điều 120 Luật Doanh nghiệp .
Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng – Địa ốc cao su:
Căn cứ  Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2015 ngày 15/ 01/ 2015.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCC) trân trọng thông báo về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015, hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
1-     Chốt danh sách cổ đông,  lấy ý kiến bằng văn bản
Danh sách cổ đông tham dự Đại hội là danh sách đã được chốt ngày 28 tháng 11 năm 2014, gởi Trung tâm lưu ký chứng khoán UBCK.
2-     Hình thức: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015, hình thứclấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3-     Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Cổ đông  có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 28/ 11/ 2014 (Chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán, gởi Trung tâm lưu ký UBCK)
4- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5- Các vấn đề cần lưu ý:
Để việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đầy đủ  và hợp lệ, quí Cổ đông vui lòng gởi phiếu lấy ý  kiến về văn phòng Công ty (402 Nguyễn Chí Thanh, Phường  6, Quận 10, TP.HCM) hoặc gởi qua đường bưu điện. trước 16h0 ngày 30/ 01/ 2015; Điện thoại:  08385559610 Gặp cô Thanh Thủy. Fax: (848)36577526.
(Quí cổ đông xem trước tài liệu, truy cập trên trang web công ty: www.rcc.vn)
Trân trọng!
         TP-HCM, ngày 15  tháng  01   năm  2015 
                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN 
                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                
                                   (Đã ký)
                       TRẦN XUÂN CHƯƠNG