NGHỊ QUYẾT
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
 hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
-  Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng -  Địa ốc Cao su;
-  Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị:01/ 2015/ BB-HĐQT ngày  15/ 1/ 2015.
Trên cơ sở các kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp,HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua tổ chức  Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2015 của công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc cao su;  hình thức Đại hội lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến  Đại Hội Cổ đông bất thường hình thức bằng văn bản, nội dung  ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh cũng như giá bán dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM, nguyên tắc giá bán phải  cao hơn 1,1 lần (110%) giá  trị đã đầu tư.
Điều 3:Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Theo danh sách chốt ngày 28/11/2014 gởi trung tâm lưu ký UBCK.
            Thời gian tổ chức gởi phiếu lấy ý kiến:                      Ngày 15/ 01/ 2015.
       Thời gian tập hợp phiếu, kiểm phiếu dự kiến:Từ ngày 30/ 01/ 2015 - 03/ 02/2015.
Điều 4:Nghị quyết  HĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triễn khai thực hiện.
                                                 
                                                       TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ               
                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                            (Đã ký)  
*Nơi nhận:
             -HĐQT, BKS                                                                                 
               -Lưu HC/ Thư ký HĐQT                                                                                                        
                                                                                              TRẦN XUÂN CHƯƠNG