TỜ TRÌNH
V/v:  Lấy ý kiến Cổ đông bằng hình thức văn bản.
 
-Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su.
-Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT  ngày 15/ 01/ 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng-Địa ốc cao su.
HĐQT kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015, hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, v vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:
Tên Công ty: Công ty CP Xây Dựng – Địa Ốc Cao Su
Trụ sở: 402 Nguyễn Chí Thanh, P. 6, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300695916, do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/ 11/2014.
Mục đích lấy ý kiến:Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Nội dung cần lấy ý kiến: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM. với giá bán căn hộ tại dự án phải cao hơn 1,1 lần giá trị đầu tư.
Hội đồng quản trị sẽ lập Biên Bản tổng hợp ý kiến của các Cổ đông,  ra Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định Điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 thông qua nội dung đã trình.
Tài liệu gởi kèm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Kính trình ./.
   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
     (Đã ký)
 
 
       Trần Xuân Chương