TP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG TY CP KỸ THUẬT XDCB                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
         VÀ ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
         SỐ:           / NQ-Ñ                                TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2009
NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HỘI COÅ ÑOÂNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CP-KTXDCB & ĐỊA ỐC CAO SU
            Caên cöù:
- Luaät doanh nghieäp soá 60/ 2005/QH11.
            - Đieàu leä Cty Coå phaàn kyû thuaät Xaây döïng cô baûn & Ñòa oác Cao su.
            - Bieân baûn hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng cuûa Cty Coå phaàn kyû thuaät Xaây döïng cô baûn & Ñòa oác Cao su, tổ chức vào lúc 8h30 ngaøy 29/ 4/ 2009, vôùi 84/101 coå ñoâng tham döï, ñaïi dieän sôõ höõu: 902.260cp/1.000.000cp, tyû leä:  90,2 %.
QUYEÁT NGHÒ
          Caùc noäi dung sau:
Điều 1:  Thoâng qua keát quaû SXKD vaø ñaàu tö naêm 2008 (ñaõ ñöôïc kieåm toaùn)
-Doanh thu thöïc hieän naêm 2008:              206,9tyû đồng -ñaït    140% so vôùi KH
-Toång chi phí:                                               203,3tyû đồng -ñaït     142% so vôùi KH
-Lôïi nhuaän:                                                       3,5tyû đồng -ñaït       77%s o vôùi KH
Điều 2 -Thoâng qua keát quaû phaân phoái lôïi nhuaän & trích laäp caùc quó, chia coå töùc naêm 2008:
-Lôïi nhuaän sau thueá:                                   2,653 tỷ đồng
-Coå töùc treân voán ñieàu leä (15%):                1,5     tñồng
Lôïi nhuaän ñöôïc mieãn giaûm do öu ñaõi chuyeån ñoåi DN NN sang Cty coå phaàn, boå sung vaøo quó ñaàu tö phaùt trieån.
-Thông qua báo cáo về hoạt động của H ĐQT & Ban kiểm soát.
Điều 3 -Thoâng qua keá hoaïch SXKD ñaàu tö, keá hoaïch lôïi nhuaän, trích laäp caùc quó vaø chia coå töùc naêm 2009 :
-Keá hoaïch SXKD naêm 2009:
-Toång doanh thu:                              167,5tyû đồng
-Tổng chi phí:                                   160,4 tỷ đồng
-Lôïi nhuaän (tröôùc thueá):                    07 tỷ đồng
 
-Coå töùc treân voán ñieàu leä dự kiến (12%):              3,3 tyû đồng
(Bao gồm chi trả cổ tức phần vốn điều lệ dự kiến phát hành trong năm 2009)
[ {(10 tỷ * 12%)* 12 = 1,2 tỷ } + {35 tỷ * 12%) * 6 = 2,1 tỷ} ] 
         
      3.1- Hoaït ñoäng xaây laép:
-Tieáp tuïc thöïc hieän caùc hôïp ñoàng xaây laép dôû dang naêm 2008 chuyeån sang.
-Hoã trôï caùc ñoäi thi coâng veà kyõ thuaät, voán trong quaù trình ñaáu thaàu & thi coâng.
      3.2-Veà kinh doanh ñòa oác:
Chuù troïng vaøo caùc coâng trình troïng ñieåm ñem laïi lôïi ích kinh teá nhö :
-Coâng trình caên hoä cao caáp 381 Beán Chöông Döông-QI-TP.HCM.
-Trieån khai, phoái hôïp cuøng ñoái taùc ñaåy nhanh tieán ñoä ñeàn buø giaûi toûa döï aùn Laøng bieät thöï-Du lòch sinh thaùi Q9, nhaèm ñöa vaøo khai thaùc ñuùng tieán ñoä, keá hoaïch.
-Laäp keá hoaïch trieån khai döï aùn khu daân cö  Traûng Bom-Ñoàng Nai.
           3.3- Veà ñaàu tö daøi haïn:
-Tieáp tuïc tham gia goùp voán vaøo caùc döï aùn cuûa Taäp ñoaøn Cao su, theo nhö thoûa thuaän hôïp ñoàng ñaõ kyù.
Xem xét thu hẹp đầu tư các dự án, phù hợp năng lực tài chính hiện có của công ty.
 
- Tiếp tục triển khai dự án trồng cao su 2000ha ở Đăklăk.
Điều 4:  -Pheâ duyeät keát quaû chi traû thuø lao cho HÑQT & BKS naêm 2008 laø: 150.000.000ñ
-Pheâ duyeät phöông aùn chi traû thuø lao cho HÑQT & BKS năm 2009 soá tieàn: 150.000.000ñ Möùc thuø lao thöôûng phaït töông öùng % lôïi nhuaän taêng giaûm trong naêm 2009 nhöng toái ña khoâng vöôït quaù 5%, lôïi nhaän sau thueá haøng naêm.
Điều 5: Thoâng qua vaø pheâ chuaån caùc noäi dung HÑQT ñaõ ñeä trình taïi cuộc hoïp:
 
5.1 -Tôø trình phaùt haønh taêng voán ñieàu leä.
-Toång voán ñieàu leä hieän coù cuûa Cty:                     10 tyû ñoàng.
-Voán ñieàu leä döï kieán taêng trong naêm 2009:        35 tyû ñoàng.
-Toång voán ñieàu leä sau khi taêng :                           45 tyû ñoàng.
Toång soá Coå phieáu döï kieán phaùt haønh: 3.500.000 coå phaàn (meänh giaù: 10.000ñ/CP).
Trong ñoù:
-Soá coå phaàn baùn cho coå ñoâng hieän höõu laø: 1.650.000CP (töông ñöông 16,5 tyû ñoàng)
Coå ñoâng hieän höõu naém giöõ 01 CP ñöôïc mua 1,65 CP khi coâng ty phaùt haønh (tyû leä: 1:1,65)
Giaù baùn cho coå ñoâng hieän höõu: 15.000ñ/CP.
-Toång soá coå phaàn chaøo baùn ra coâng chuùng, theo hình thöùc ñaáu giaù coâng khai laø: 1.800.000 coå phaàn, töông ñöông 18.000.000.00meänh giaù.
Giaù baùn: Uûy quyeàn giao Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh giaù khôûi ñieåm phaùt haønh nhöng khoâng thaáp hôn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
-Soá coå phaàn baùn cho thaønh vieân HÑQT, BKS vaø caùn boä nhaân vieân môùi tuyeån duïng laø 5% treân voán ñieàu leä, töông öùng 50.000 coå phaàn, trò giaù: 500 trieäu ñoàng meänh giaù.
Giaù baùn: baèng giaù truùng thaàu thaønh coâng thaáp nhaát cuûa ñôït chaøo baùn.
-Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chuẩn danh sách H ĐQT, BKS, cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu (50.000cp; trị giá 500 triệu đồng).
-Ủy quyền cho HĐQT có phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ.
Việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho công trình căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương quận I – TPHCM, được liên doanh giữa Tập đoàn CN Cao su VN, Cty Cao su Đồng Nai & Cty CP KTXDCB & Địa ốc Cao su góp tỷ lệ 40%.
5.2 –Thống nhất uûy quyeàn cho HÑQT löïa choïn ñôn vò kieåm toaùn ñoäc laäp, theo danh sách được ủy ban chứng khoán cho phép kiểm toán các công ty đại chúng, coù ñuû naêng löïc, trung thöïc ñeå thöïc hieän  kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2009 cuûa Coâng ty.
           Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2008 giao nhieäm vuï cho HÑQT  trieån khai vaø toå chöùc thöïc hieän nghò quyeát naøy .
                                                                 
* Nôi nhaän:                                                                      TM- CHUÛ TOÏA ÑOAØN
-HÑQT, BKS                                                                          CHUÛ TÒCH HÑQT
-Coâng boá thoâng tin.
-Löu HC/ thö kyù HÑ
 
 
 
 
                                                                                                      Trần Xuân Chương