TP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
         
            SỐ:   21/ 11 / NQ-HĐQT                                                                                         TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11  năm 2011
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI  HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
 
-Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005.
-Căn cứĐieàu leä tổ chức hoạt động củaCôngty Coå phaàn Xaây döïng -  Ñòa oác Cao su.
-Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 08/11/NQ-ĐHCĐ, ngày 29/ 04/ 2011
-Căn cứ Bieân baûn kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày  23 / 11 / 2011
 
                                     QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh của Công ty năm 2011, như sau;
 
STT
CHỈ TIÊU
ĐVT
Kế hoạch năm 2011
Kế hoạch năm 2011 (điều chỉnh)
I
Tổng Doanh thu & Thu nhập khác
1.000 đ
199.300.000
150.000.000
1
Doanh thu Xây lắp
"
145.000.000
98.500.000
2
Doanh thu khảo sát, thiết kế
"
4.500.000
4.000.000
3
Doanh thu hoạt động khác (Địa ốc, nuôi cá,….)
 
40.500.000
40.500.000
4
Doanh thu hoạt động tài chính
"
9.300.000
7.000.000
II
Tổng chi phí
1.000 đ 
187.460.489
138.031.158
1
Hoạt động xây lắp
"
140.055.59
95.895.495
2
Hoạt động khảo sát, thiết kế
"
4.111.620
3.675.663
3
Hoạt động khác (Địa ốc, nuôi cá,….)
"
37.000.000
32.000.000
4
Hoạt động tài chính
"
6.293.330
6.460.000
III
Tổng lợi nhuận trước thuế
1.000 đ
11.839.511
11.968.841
IV
Thuế TNDN phải nộp
1.000 đ
2.716.515
2.748.847
V
Tổng lợi nhuận sau thuế
1.000 đ
9.122.996
9.219.993
VI
Phân phối lợi nhuận
1.000 đ
8.574.599
8.593.998
1
Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (*)
"
 
 
2
Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST
"
456.150
460.999
3
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% LNST
"
1.368.449
1.382.999
4
Cổ tức
 
 
 
 
- Tỷ lệ
%
15
15
 
- Chia cổ tức
1.000 đ
6.750.000
6.750.000
VII
Lợi nhuận còn lại
1.000 đ
820.357
897.956
 
- Năm trước chuyển sang
"
271.961
271.961
 
- Trong năm
"
548.396
625.995
VIII
Nguồn vốn
 
 
 
 
Vốn điều lệ
1.000 đ
45.000.000
45.000.000
 
Trong đó:
 
 
 
 
- Vốn Nhà nước
"
13.515.000
13.515.000
 
- Cổ đông góp vốn
"
31.485.000
31.485.000
STT
CHỈ TIÊU
ĐVT
Kế hoạch năm 2011
Kế hoạch năm 2011 (điều chỉnh)
IX
Các khoản phải nộp ngân sách
1.000 đ
5.270.077
3.048.847
X
Nộp ngân sách
1.000 đ
3.527.753
1.626.000
XI
Lao động-tiền lương
 
 
 
 
Quỹ lương
1.000 đ
24.700.000
17.030.000
 
Lao động bình quân thực hiện
Người
605
420
 
Tiền lương bình quân
1.000 đ
3.400
3.400
 
Thu nhập bình quân
3.800
4.000
 
Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Gíám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung Đại hội đã thông qua, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
     TM/ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
             CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                  Trần Xuân Chương
                                                                              (Đã ký)
Nơi nhận:
Cổ đông
HĐQT, BKS
Lưu VP