Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Thông tin tài chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH CẢNH SÔNG

CT CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
(RCD)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------
-----------------------------
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên đơn vị:  CÔNG  TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Mã chứng khoán: RCD
Đọc thêm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

Đọc thêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2014

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su           Báo cáo tài chính
Số 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh           năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
                   
                   
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)
Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

Đọc thêm

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2014

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
Năm báo cáo: 2014
 
I. Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch:8
+ Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU (RCC)
+ Tiếng Anh: RUBBER REAL ESTATE CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
+ Tên viết tắt: RCC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695916, đăng ký lần đầu ngày 02/6/2005 số 4103003460, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 16/11/2012.
- Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng.
Đọc thêm

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU RCD TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
 
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
 
 
 
 
THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 43/QĐ – SGDCK Hà Nội do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 26/01/2014, Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su xin trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:
1.     Tổ chức đăng ký giao dịch:
 
Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
         SỐ:  03/ BCQT-RCC        TP Hồ Chí Minh, ngày  27   tháng 01  năm 2015
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( Năm 2014)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:
Thông tin cơ bản:
Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
       SỐ:   08 / BCQT-RCC        TP Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 07  năm 2014
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( 06 tháng năm 2014)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu  năm 2014 như sau:
Thông tin cơ bản:
-               Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
Đọc thêm

BẢN THUYẾT MINH -BCTC 2013

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su                                 Báo cáo tài chính
Số 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh               năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
                                     
                                     
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2013
                                     
1 . THÔNG TIN CHUNG                  
                                     
    Hình thức sở hữu vốn                                
                                     
    Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su được thành lập trên sơ sở cổ phần hóa Doanh Nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4239/QĐ/BNN-TCCB ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước - công ty Kỹ
                                     
Đọc thêm