Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Thông tin tài chính

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
ĐC: 402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Q10, TP.HCM
ĐT: 08.38559610 - 08.38556786
FAX: 84.8.38577526
----o0o----
 
 
 
 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 
Năm 2013
 
Đọc thêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2013

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su   
                  Báo cáo cáo tài chính  
                 Năm tài chính kết thúc 31/12/2013  
Số 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh  
             
                     
                     
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
                 Năm 2013  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013

logo_VRG_web (co RCC)
                        BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su
 MẪU SỐ B 03 - DN 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2013
Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su     Báo cáo tài chính  
Số 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh     năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013  
                     
                     
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013  
Đọc thêm

Báo cáo tài chính năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2012


 
     
                                                     CÔNG TY CP. XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC - CAO SU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2012Đ/v tính: VNĐ
TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100          250,304,299,266          266,287,730,755
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110              1,109,295,567                 920,367,199
1. Tiền 111                 1,109,295,567                    920,367,199
Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012- KẾT QUẢ HĐ KINH DOANH

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH    NĂM 2012Đ/v tính: VNĐ
CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước
1 2 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01      176,881,681,353      156,985,758,592
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03                431,377,314             1,249,717,918
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10      176,450,304,039      155,736,040,674
4. Giá vốn hàng bán 11          166,254,250,177          148,746,811,721
Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Đọc thêm

Báo cáo kết quả kinh doanh T6- 2012

Đọc thêm

Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

Đọc thêm