Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Giới thiệu

Báo cáo tình hình quản trị 2016

Đọc thêm

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU.


Xem chi tiết tải về tại đây
Đọc thêm

Giới thiệu tổng quát về RCC

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kỹ thuật XDCB Cao su theo Quyết định số 4239/QĐ/BNN-TCCB ngày 29/11/2004 của Bộ NN và PTNT, tiền thân là Xí nghiệp Kỹ thuật XDCB Cao su thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ngày 04/3/1993 theo Quyết định số 153NN-TCCB/QĐ của Bộ Trưởng Bộ NN và Công nghiệp Thực phẩm.
Đọc thêm

Tuyên bố chiến lượt

RCC là doanh nghiệp ngành xây dựng kinh doanh địa ốc, Thủy sản hoạt động với chức năng triễn khai dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án mức đầu tư phân bổ rộng gồm vùng Miền Đông Nam bộ, Đồng bằng SCL, Tây Nguyên… Đọc thêm

Lĩnh vực hoạt động

RCC là doanh nghiệp ngành xây dựng kinh doanh địa ốc, Thủy sản hoạt động với chức năng triễn khai dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án mức đầu tư  phân bổ rộng gồm vùng Miền Đông Nam bộ, Đồng bằng SCL, Tây Nguyên… Đọc thêm

Thành tựu đạt được

Đọc thêm

Nhân sự


Đọc thêm