Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Thông tin tài chính

Báo cáo kiểm toán 2018

Đọc thêm

Báo cáo thường niên 2017

Đọc thêm

Báo cáo kiểm toán 2017

Đọc thêm

Báo cáo thường niên 2016

Đọc thêm

Báo cáo tài chính 2016

Đọc thêm

Báo cáo quản trị 2016

Đọc thêm

Báo cáo thường niên 2015

Đọc thêm

Báo cáo tài chính 2015

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2015

Đọc thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2015)

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
         SỐ: 12/  BCQT-RCD                    TP Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 7  năm 2015
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)
 
 Kính gửi:
-         ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
-         SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015 như sau:
Thông tin cơ bản:
-               Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
-               Địa chỉ trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10, TP-HCM
-               Điện thoại: (08) 38552037    Fax: (848)38577526
-               Email: diaoccaosu@yahoo.com
-            Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
-               Mã chứng khoán đăng ký:  RCD
Đọc thêm