Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Thông báo cổ đông

Thông báo v/v Chốt danh sách tạm ứng Cổ tức 2016

Đọc thêm

Nghị Quyết HĐQT 12/2016 về Tạm ứng Cổ tức 2016

                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             CÔNG TY CP XÂY DỰNG
                 ĐỊA ỐC CAO SU                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      
    Số: 15 / NQ-HĐQT                   TP Hồ Chí Minh, ngày   26   tháng  12   năm 2016
 
NGHỊ QUYẾT
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016).
Đọc thêm

Báo cáo tài chính năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Đọc thêm

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn đợt phát hành ra công chúng năm 2012

V/v : báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu đợt 2 năm 2012
       Kính gửi:          Ban Quản Lý Phát Hành - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Căn cứ CV số 2693/UBCK-QLPH ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                        
                 Số : 01/TTr - XDĐOCS-HĐQT           TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013
Đọc thêm

THÔNG BÁO-MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

TẬP ĐÒAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                            
           SỐ: 35 /TB-HĐQT
THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Đọc thêm

THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38556786- Fax: (08) 38577526
Đọc thêm

Bảng Cáo bạch chào bán cổ phiếu

               CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

  • Tên cổ phiếu  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc cao su
  •  Loại cổ phiếu  Cổ phiếu phổ thông 
  • Giá bán   Cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cổ phần 
  • Đối tác chiến lược : 10.000 đồng/cổ phần 
  • Tổng  số  lượng chào bán 1.800.000 cổ phần, trong đó
Đọc thêm

Biểu mẫu phát hành

Biểu mẫu phát hành dành cho các cổ đông Đọc thêm

Thông báo phát hành cổ phiếu 7/2012

Phát hành 1.125.000 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyềnmua cổ phiếu với tỷ lệ 4:1 (vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, và cứ 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm) Đọc thêm