Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Cổ đông chiến lược

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn đợt phát hành ra công chúng năm 2012

V/v : báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu đợt 2 năm 2012
       Kính gửi:          Ban Quản Lý Phát Hành - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Căn cứ CV số 2693/UBCK-QLPH ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XD - ĐỊA ỐC CAO SU                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                                                                                             
          SỐ: 02 /13/ NQ-ÑH                      TP Hồ Chí Minh, ngày  26 tháng  4 năm 2013
 
                                                   NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng -  Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản: 01 /13 BB-ĐHCĐ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h 30 ngày 26/04/2013 tại: Hội trường Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, số 35 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM, với 76 cổ đông tham dự, sở hữu 4.927.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,97 %.
Đọc thêm