Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

                                                            PHẦN MỞ ĐẦU
            Điều lệ này được Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Cơ Bản và Địa Ốc Cao Su thông qua và cổ đông của Công ty theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày tháng 4 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung vào kỳ Đại hội Cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2013. Đọc thêm